Python 调用腾讯翻译君 (2021/1/13 ) 亲测可用

import requests
import time

class Tencent():
  def __init__(self):
    self.api_url = 'https://fanyi.qq.com/api/translate'
    self.headers = {
      'Cookie': 'fy_guid=605ead81-f210-47eb-bd80-ac6ae5e7a2d8; '
           'qtv=ed286a053ae88763; '
           'qtk=wfMmjh3k/7Sr2xVNg/LtITgPRlnvGWBzP9a4FN0dn9PE7L5jDYiYJnW03MJLRUGHEFNCRhTfrp/V+wUj0dun1KkKNUUmS86A/wGVf6ydzhwboelTOs0hfHuF0ndtSoX+N3486tUMlm62VU4i856mqw==; ',
      'Host': 'fanyi.qq.com',
      'Origin': 'https://fanyi.qq.com',
      'Referer': 'https://fanyi.qq.com/',
      'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, '
             'like Gecko) Chrome/73.0.3683.86 Safari/537.36', }
    self.fromlang = 'auto'
    self.text = ''
    self.tolang = 'en' # 设置默认为英语
    self.sessionUuid = str(int(time.time() * 1000))
    self.fy_guid, self.qtv, self.qtk = self.get_qtv_qtk()
    self.headers['Cookie'] = self.headers['Cookie'].replace(
      '605ead81-f210-47eb-bd80-ac6ae5e7a2d8', self.fy_guid)
    self.headers['Cookie'] = self.headers['Cookie'].replace(
      'ed286a053ae88763', self.qtv)
    self.headers['Cookie'] = self.headers['Cookie'].replace(
      'wfMmjh3k/7Sr2xVNg/LtITgPRlnvGWBzP9a4FN0dn9PE7L5jDYiYJnW03MJLRUGHEFNCRhTfrp/V+wUj0dun1KkKNUUmS86A/wGVf6ydzhwboelTOs0hfHuF0ndtSoX+N3486tUMlm62VU4i856mqw==',
      self.qtk)

  def get_filter(self, text):
    if isinstance(text, list):
      text = ''.join(text)
    text = str(text)
    text = text.strip()
    filter_list = [
      '\r', '\n', '\t', '\u3000', '\xa0', '\u2002',
      '<br>', '<br/>', '  ', '  ', ' ', '>>', '"',
      '展开全部', ' '
    ]
    for fl in filter_list:
      text = text.replace(fl, '')
    return text

  def get_qtv_qtk(self):
    api_url = 'https://fanyi.qq.com/api/aaa123'
    headers = {
      'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, '
             'like Gecko) Chrome/73.0.3683.86 Safari/537.36', }
    res = requests.post(api_url, headers=headers)
    data = res.json()
    fy_guid = res.cookies.get('fy_guid')
    # reg = re.compile(r'var qtv = "(.*?)"')
    qtv = data['qtv']
    # reg = re.compile(r'var qtk = "(.*?)"')
    qtk = data['qtk']
    return fy_guid, qtv, qtk

  def getHtml(self, url, headers, data):
    try:
      html = requests.post(url=url, data=data, headers=headers)
      # print(html.text)
      datas = html.json()['translate']['records']
      if html != None and datas != None:
        # 以文本的形式打印结果
        trans_result = ''.join([data['targetText'] for data in datas])
      return trans_result
    except Exception:
      return None

  def translate(self, text):
    data = {
      'source': self.fromlang,
      'target': self.tolang,
      'sourceText': text,
      'qtv': self.qtv,
      'qtk': self.qtk,
      'sessionUuid': self.sessionUuid, }
    try:
      result = self.getHtml(self.api_url, self.headers, data)
      # print('腾讯翻译结果为:',result)
      return result
    except:
      return '程序出现了一点小问题,无法翻译'

t= Tencent().translate('yes')
print(t)
# Tencent().get_qtv_qtk()

声明:该文章系转载,转载该文章的目的在于更广泛的传递信息,并不代表本网站赞同其观点,文章内容仅供参考。

本站是一个个人学习和交流平台,网站上部分文章为网站管理员和网友从相关媒体转载而来,并不用于任何商业目的,内容为作者个人观点, 并不代表本网站赞同其观点和对其真实性负责。

我们已经尽可能的对作者和来源进行了通告,但是可能由于能力有限或疏忽,导致作者和来源有误,亦可能您并不期望您的作品在我们的网站上发布。我们为这些问题向您致歉,如果您在我站上发现此类问题,请及时联系我们,我们将根据您的要求,立即更正或者删除有关内容。本站拥有对此声明的最终解释权。